Statutul SSCD


STATUTUL

SINDICATULUI SALARIAŢILOR

DIN CAMERA DEPUTAŢILOR


CAPITOLUL I
Denumirea,  constituirea, scopul şi sediul

Art.

Denumirea sindicatului este Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor.1 - (1)

 

(2) Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor se constituie prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor fondatori în temeiul dreptului de liberă asociere prevăzut de art. 9 şi 40 alin.(l) din Constituţia României, revizuită şi funcţionează conform dispoziţiilor Legii nr. 54/2003 cu privire la sindicate şi ale prezentului Statut

 

Art.2 - Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor, denumit în continuare în cuprinsul prezentului statut. „Sindicat", este o organizaţie independentă şi apolitică care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art.3 - Scopul Sindicatului este acela de a apăra drepturile salariaţilor prevăzute în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în legislaţia naţională în vigoare, în contractul colectiv de muncă şi în contractele individuale de muncă, precum şi acela de a promova interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor de sindicat.

 

Art.4 - în vederea realizării scopului său Sindicatul foloseşte mijloacele de acţiune şi luptă sindicală prevăzute în Legea sindicatelor şi în alte acte normative în vigoare.

 

Art.5 - Sediul Sindicatului este în incinta Palatului Parlamentului, Str. Izvor nr,2-4, sector 5, Bucureşti.

 

CAPITOLUL II 

Dobândirea şi încetarea calităţii de membru

 

 

Art.6 — (1) Poate dobândi calitatea de membru al Sindicatului orice salariat al Camerei Deputaţilor care face cerere de înscriere, conform căreia se angajează să respecte prezentul statut şi îşi achită cotizaţia de membru.

(2)   Membrii Sindicatului îşi pot păstra această calitate şi după
încetarea raporturilor de muncă, dacă plătesc în continuare cotizaţia stabilită
şi nu ocupă o funcţie incompatibilă cu calitatea de membru de sindicat.

(3) Nu pot dobândi calitatea de membru de sindicat persoanele cărora
le este interzis prin lege să se constituie în sindicate.

 

Art.7 - Calitatea de membru cu drepturi depline se dobândeşte de la data aprobării de către Biroul Executiv a cererii de înscriere.

 

Art.8 - Calitatea de membru al sindicatului încetează la data:

a.   depunerii cererii de retragere;

b.   adoptării hotărârii de excludere;

c.   ocupării unei funcţii care îl face incompatibil cu calitate de membru
de sindicat sau în cazul înscrierii într-un alt sindicat;

d.   pensionării, dacă nu se solicită în scria păstrarea calităţii de membru;

e.   decesului.

 

CAPITOLUL III

Drepturile şi îndatoririle membrilor

 

 

Art. 9 - Membrii Sindicatului salariaţilor din Camera Deputaţilor au următoarele drepturi:

a.   de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale sindicatului;

b.   de a-şi susţine punctele de vedere în faţa oricărui organ al Sindicatului;

c.   de a fi sprijiniţi de organizaţie în vederea apărării drepturilor legitime ce pot fi apărate prin mijloace de luptă sindicală;

d.   de a fi sprijiniţi de organizaţie în vederea promovării acelor interese ale lor ce pot fi realizate prin mijloace de luptă sindicală;

e.   de a beneficia de sprijinul şi protecţia organizaţiei faţă de orice abuz sau limitări exercitate din cauza sau în legătură cu activitatea lor sindicală;

f.   de a critica activitatea şi de a cere sancţionarea membrilor care nu şi-
au îndeplinit ori şi-au îndeplinit necorespunzător mandatul primit din partea
organizaţiei, indiferent de durata şi importanţa mandatului;

g.    de a fi informaţi şi consultaţi cu privire la activităţile Sindicatului şi de a primi răspuns la toate cererile, propunerile sau reclamaţiile formulate;

h.    de a beneficia de toate avantajele pe care organizaţia le va dobândi sau stabili în favoarea membrilor săi;

i.    de a beneficia de baza materială a Sindicatului şi de ajutoare financiare, în măsura în care cererea se justifică şi bugetul Sindicatului permite acest lucru.

 

Art. 10 - Membrii au următoarele îndatoriri:

a.    de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului;

b.   de a cunoaşte Programul de acţiune al sindicatului şi de a contribui activ la realizarea acestuia;

c.   de a îndeplini misiunile sindicale ce le-au fost încredinţate de Biroul Executiv;

d.   de a respecta hotărârile adoptate statutar în oricare organ de conducere al Sindicatului şi de a participa la toate acţiunile organizate de acesta, chiar dacă personal au votat împotrivă ori s-au abţinut;

e.   de a-şi îndeplini în totalitate şi la timp obligaţiile financiare faţă de organizaţie.

 

 

CAPITOLUL IV

Cotizaţia

 

 

Art. 11 - (1) Membrii Sindicatului vor plăti o cotizaţie de 0,1% din salariul brut, care va fi virată în contul Sindicatului salariaţilor din Camera Deputaţilor.

(2)        Cotizaţia va fi reţinută din drepturile salariale, pe statul de plată, după obţinerea acordului fiecărui membru.

(3)        Neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv atrage excluderea din sindicat.

 

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere ale Sindicatului,

 constituirea şi funcţionarea acestora

 

 

Art. 12 - (1) Organul suprem de conducere al Sindicatului este Adunarea Generală a membrilor.

(2) Conducerea operativă a Sindicatului este exercitată de Biroul Executiv.

 

Art. 13 - (1) Adunarea Generală se întruneşte anual şi are următoarele atribuţii:

a.   adoptarea şi modificarea Statutului;

b.   alegerea şi revocarea membrilor Biroului Executiv;

c.   dezbaterea Raportului de activitate al Biroului Executiv şi a Raportului Comisiei de cenzori;

d.   aprobarea schimbării sediului Sindicatului;

e.   aprobarea cuantumului cotizaţiei;

f.   adoptarea de hotărâri în privinţa oricăror alte probleme legate de
activitatea Sindicatului;

g.   aprobarea bugetului Sindicatului şi a execuţiei bugetare;

h.   aprobarea cererilor de reînscriere în organizaţie.

i.    aprobarea propunerilor de excludere a membrilor de sindicat, altele
decât cele cauzate de neplata cotizaţiei;

j. aprobarea afilierii la structuri federative sindicale;

k. alegerea Comisiei de onoare, mediere şi arbitraj, compusă din 5 membri, care analizează propunerile de excludere ale membrilor sau propunerile de revocare şi prezintă Adunării Generale concluziile sale;

1. alegerea Comisiei de cenzori compusă din 3 membri.

(2)     Adunarea Generală se compune din toţi membrii şi adoptă
hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi, dacă cel puţin jumătate
plus unu din membri sunt prezenţi la Adunare.

(3)   Hotărârile privind modificarea Statutului se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, dacă la adunare sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.

(4)   Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul deschis al membrilor prezenţi. în cazul alegerii membrilor Biroului Executiv, al revocărilor, al excluderilor şi al propunerii de dizolvare a sindicatului votul este secret.

(5)        Adunarea Generală se convoacă de către Biroul Executiv în primul trimestru al anului. în cazul în care Biroul Executiv nu convoacă Adunarea Generală, ea poate fi convocată şi de cel putin 1/5 din numărul membrilor de Sindicat.

(6)   Data, locul desfăşurării şi ordinea de zi a Adunării Generale se comunică participanţilor cu cel puţin 10 zile înainte.

 

Art.14 - (1) Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuţii:

a.         modificarea Statutului;

 b.        adoptarea de hotărâri urgente cu privire la Programul de activitate;

 c.        revocarea membrilor Biroului Executiv şi excluderea membrelor  Sindicatului; 

d.         aprobarea fuziunii sau dizolvării Sindicatului.                                         

(2)   Adunarea Generală Extraordinară se compune din toţi membii şi adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi dacă cel puţin jumătate plus unu din membri simt prezenţi la adunare.

(3)   Adunarea Generală Extraordinară este convocată de către Biroul Executiv sau la solicitarea scrisă şi motivată a cel puţin 1/5 din membrii de Sindicat.

 

 

Art.15 - (1) Biroul Executiv exercită conducerea activităţii curente a Sindicatului pe care îl reprezintă în toate acţiunile sale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile prezentului statut şi cu Hotărârea Adunării Generale.

(2) Biroul Executiv se compune din : Preşedinte, 3-5 Vicepreşedinţi şi
1-2 Secretari, aleşi de Adunarea Generală, prin vot secret, direct pe funcţii.

(3) Mandatul membrilor Biroului Executiv este de doi ani.

(4) Nici un membru al Biroului Executiv nu poate îndeplini această
funcţie decât pentru cel mult 3 mandate complete. Acestea pot fi şi succesive.

(5)    Biroul Executiv se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este
nevoie la convocarea preşedintelui sindicatului.

 

Art.16 - (1) Biroul executiv are următoarele atribuţii:

 

a.   întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi
programul de activitate, pe care îl supune aprobării Adunării Generale;

b.   stabileşte poziţia de principiu a sindicatelor faţă de anumite decizii
luate de către conducerea instituţiei care au impact asupra intereselor colective sau individuale ale salariaţilor;

c.   reprezintă ori asistă membrii de sindicat în raporturile cu terţii;

d.   elaborează proiectul, negociază şi încheie contractul colectiv de muncă;

e.   aprobă cererile de înscriere în sindicat;

f.   adoptă hotărârile de excludere a membrilor din Sindicat pentru neplata
cotizaţiei;

g.   adoptă orice hotărâri şi întreprinde orice acţiuni legale necesare pentru funcţionarea optimă a Sindicatului şi pentru apărarea eficientă a intereselor
membrilor săi;

h.   aprobă modelul de ştampilă şi emblema sindicatului;

i.    convoacă Adunarea Generală ori Adunarea Generală Extraordinară din proprie iniţiativă sau la solicitarea scrisă şi motivată a cel puţin 1/5 din
numărul membrilor de sindicat, cu stabilirea datei, a locului şi a ordinii de zi a acestora:       

j. aprobă ajutoare financiare pentru membrii sindicatului în limita
prevederilor bugetare.                                                                                        

(2)   împărţirea responsabilităţilor în cadrul Biroului Executiv se va face de comun acord între membri săi.

(3)   Biroul Executiv ţine permanent legătura cu responsabilii grupelor sindicale.,

(4)   Pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor colective ale membrilor de sindicat, Biroul Executiv poate folosi toate mijloacele legale, fără a fi nevoie de un mandat special din partea celor în cauză.

(5)   Apărarea drepturilor individuale ale membrilor de sindicat se face numai la cererea scrisă şi motivată a acestora.

 

Art.16 - (1) Preşedintele angajează Sindicatul în raporturile cu terţii şi îl reprezintă în justiţie.

(2)  Preşedintele prezidează reuniunile Adunării Generale, ale Adunării Generale Extraordinare şi ale Biroului Executiv, are dreptul de a participa la orice reuniune a structurilor funcţionale ori ale comisiilor de lucru ale Sindicatului.

(3)  Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale celorlalţi membri ai Biroului Executiv.

(4)  Preşedintele poate face parte din structuri în cadrul cărora să poată apăra interesele Sindicatului din punct de vedere legislativ.

 

Art.17 Vicepreşedintele este locţiitorul de drept al Preşedintelui, atunci când acesta nu îşi poate îndeplini atribuţiunile. Preşedintele desemnează vicepreşedintele care urmează să-i îndeplinească atribuţiile.

 

Art.18 - (1) Secretarul asigură:

a.   organizarea reuniunilor sindicale;

b.   comunicarea ordinii de zi şi a documentelor supuse dezbaterii;

c.   consemnarea dezbaterilor, hotărârilor, deciziilor organelor deliberative ale sindicatului;

d.   ţinerea evidenţei hotărârilor, rezoluţiilor şi deciziilor Sindicatului, precum şi urmărirea modului de îndeplinire a acestora;

e.   ţine evidenţa membrilor de sindicat;

f.   organizarea desfăşurării acţiunilor colective revendicative sau de protest ale sindicatului, în conformitate cu prevederile statutare şi legale în vigoare.

(2) Secretarul va asigura lucrările de secretariat ale Adunărilor Generale.    

 

Art.19 - (1) Membrii Biroului Executiv pot fi revocati în cazul care încalcă prevederile statutului şi hotărârile Adunării Generale.

(2)   Nici o cerere de revocare nu va putea fi invocată dacă nu a fost depusă în scris şi motivată, de către 1/5 din numărul membrilor de sindicat sau de către un membru al Biroului Executiv.

(3)   Biroul Executiv are obligaţia de a convoca Adunarea Generală Extraordinară în termen de 10 zile de la data depunerii cererii. Convocarea Adunării Generale Extraordinare nu va putea fi făcută pentru o dată ce ar depăşi 30 zile de la data depunerii cererii de revocare.

 

Art.20 - Membrii Biroului Executiv pot demisiona din funcţie cu preaviz scris de 15 zile.

 

Art.21 - (1) în momentul în care numărul membrilor de sindicat va fi mai mare de 100, sindicatul va fi structurat pe grupe sindicale, în funcţie de opţiunea membrilor de sindicat, pe criteriul profesiei sau al locului de muncă.

(2) Grupele de sindicat sunt compuse'din cel puţin 10 membri care îşi aleg un responsabil.

 

Art.22 - (1) Atribuţiile responsabilului grupei sindicale sunt:

a.   de a fi în permanenţă la curent cu revendicările membrilor grupei sale
sindicale şi de a le transmite operativ Biroului Executiv;

b.   de a fi în permanenţă la curent cu acţiunile, hotărârile, rezoluţiile şi deciziile Sindicatului şi de a le aduce operativ la cunoştinţă grupei sale sindicale;

c.   de a asigura ducerea la îndeplini re, întocmai şi în termenele stabilite,
a hotărârilor şi a deciziilor Adunării Generale ori ale Biroului Executiv.

(2) Responsabilul grupei sindicale are dreptul la sprijinul organizaţiei în cazurile în care situaţia sa ar fi periclitată din cauza activităţii sindicale.

 

 

CAPITOLUL VI Sancţiuni

 

 

Art.23 - (1) Pentru încălcarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Adunării Generale sau ale Biroului Executiv, membrilor organizaţiei li se aplică sancţiuni sindicale.

(2) Sancţiunile sindicale aplicabile sunt:

a.   mustrarea;

b.   avertismentul;

c.suspendarea acordării sprijinului şi a asistenţei organizaţiei, pe o perioadă de până la 3 luni;

d.   suspendarea din funcţia sindicală pe o perioadă de până la 3 luni;

e.   revocarea din Biroul Executiv sau din funcţia de responsabil de grupă
sindicală.

f.   excluderea.

(3) Sancţiunea suspendării, a revocării şi cea a excluderii se aplică în baza hotărârii Adunării Generale.

 

 

CAPITOLUL VII Patrimoniul

 

 

Art.24 - (1) Patrimoniul iniţial se constituie din donaţiile membrilor fondatori şi este în valoare de 150 lei.

(2)   Patrimoniul este indivizibil pe toată durata existenţei Sindicatului,
şi se constituie din:

a.   cotizaţiile membrilor;

b.   donaţii;

c.   orice alte surse legale de venituri.

(3) Nimeni nu poate dispune asupra patrimoniului organizaţiei, cu
excepţia Adunării Generale Extraordinare de dizolvare.

 

Art.25 - (1) Politica financiară a organizaţiei intră în competenţa Biroului Executiv.

(2) Exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.

(3)  Controlul gestiunii patrimoniului este exercitat de Comisia de Cenzori, formată din 3 persoane. Membrii Comisiei de Cenzori vor fi aleşi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani.

(4)  Comisia de Cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Functionare al Comisiei de Cenzori, aprobat de Adunarea Generală.

 

 

CAPITOLUL VIII Dizolvarea

 

 

Art.26 - Sindicatul se poate dizolva numai prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare convocată special în acest scop. Hotărârea se ia prin vot secret, în prezenţă a 2/3 din numărul membrilor. Adunarea Generală convocată în acest scop va dispune asupra modului de lichidare a patrimoniului.

 

 

 

CAPITOLUL IX

Afilierea

 

 

Art.27 - Sindicatul are dreptul de a se afilia şi de a stabili relaţii cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate.

 

Art.28 - Afilierea se hotărăşte de Adunarea Generală.

 

 

 

 

 

Meniu